Museum Abtei Liesborn  
     
  Kulturgut Haus Nottbeck